ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) καλεί νέους ανέργους, γεννημένους το διάστημα μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για ένταξη σε επιδοτούμενο έργο με τίτλο:

«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ»,

το οποίο θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, υπό τη συνολική ευθύνη του και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης: ΙΝΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ – ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ & Αναπτυξιακή Καρδίτσας

 

Περιγραφή – σκοπός έργου

Σκοπός του Έργου είναι η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε ανώτατο αριθμό έως 543 νέων άνεργων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γεννημένους το διάστημα μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000 (ηλικίας 15 έως 29 ετών κατά την 26η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η υποβολή της αίτησης για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ), έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της υλοποίησης των εξής επιδοτούμενων ενεργειών: Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική, Ενέργεια Β: Κατάρτιση (συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης και εξειδικευμένη κατάρτιση/ επιμόρφωση), Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας, Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 27/11/1985 έως και τις 26/11/2000.
  2. Να διαθέτουν την ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ).
  3. Να απέχουν από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  4. Να απέχουν από προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  5. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις εξής περιφερειακές ενότητες: α) Καρδίτσα, β) Λάρισα, γ) Μαγνησία και Σποράδες, δ) Τρίκαλα καθώς και ε) Πιερίας.

Σημειώνεται ότι ανά περιφερειακή ενότητα δύναται να προσφερθούν οι ακόλουθες θέσεις: Καρδίτσας 107, Λάρισας 190, Μαγνησίας & Σποράδων 138, Τρικάλων 93, Πιερίας 15

Προθεσμίες υποβολής αίτησης

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης αρχίζει στις 7/7/2017 και λήγει στις 21/07/ 2017, ώρα 14.00 μ.μ. Η προθεσμία αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας αρχίζει στις 7/7/2017 2017 και λήγει στις 21/07/2017.

Τρόποι υποβολής αίτησης

Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν με τη σειρά που αναφέρονται τα παρακάτω βήματα:

  • Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην διεύθυνση: http://egf.eiead.gr/. Κάθε αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Να εκτυπώσουν την αίτηση που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.
  • Να αποστείλουν, την εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τουςταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή σε φάκελο Α4 προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στην διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα, από 07/07/2017 έως τις 21/07/2017. Κάθε σφραγισμένος φάκελος οφείλει να αναγράφει την ένδειξη «Αίτηση – δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίου ωφελούμενου για το έργο EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa».

Αναλυτικότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el ή εναλλακτικά επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2410.537489/90, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: thessaly@reg.inegsee.gr.