Νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων».

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριστοτέλους 46, 104 33 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 3816600, fax: 210 3820735, www.gsevee.gr

Γ Σ Ε Β Ε Ε

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων».

Το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», που έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο πρόβλημα που διατρέχει σήμερα τον ιδιωτικό τομέα της χώρας: τα κόκκινα δάνεια και την υπερχρέωση των επιχειρήσεων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης επιχειρήσεων είναι μείζονος σημασίας τόσο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα και αποτελεί αναγκαίο όρο προκειμένου η χώρα να εισέλθει σε μια βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης.

Στο γενικό πλαίσιο του, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, διότι αντιμετωπίζει τις σημαντικότερες πτυχές και πηγές υπερχρέωσης με συστηματικό τρόπο. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα αναφορικά με συγκεκριμένες παραμέτρους του (αναλυτικές θέσεις σε τεχνικά ζητήματα θα αποσταλούν στα αρμόδια υπουργεία):

1) Μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιλεξιμότητα των μικρών επιχειρήσεων (προτείνεται ο ορίζοντας αξιολόγησης να υπερβαίνει την 3ετία, ενώ εναλλακτικά κριτήρια όπως η πορεία κύκλου εργασιών και η δέσμευση της επιχείρησης για συμμετοχή σε οργανωμένο συνεργατικό σχήμα να λαμβάνεται υπόψη).

2) Ως προς τις οφειλές, προτείνεται να μειωθεί το κατώφλι χρέους στις 10,000€ ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει μια συντεταγμένη ρύθμιση επανυπολογισμού αρχικού κεφαλαίου και νόμιμων τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων. Επί τη βάση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αναδιαρθρώσεις δανείων με όρους δικαιοσύνης.

3) Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στο 60% των πιστωτών, εξ αιτίας της διάρθρωσης του χρέους (πχ κάποιος κατέχει το 41% του χρέους και δεν επιτρέπει την αναδιάρθρωση).

4) Μικρότερο γραφειοκρατικό άγος: πολλά από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και να αναρτηθούν/ εξαχθούν αυτόματα με την αίτηση υπαγωγής. Ειδικά για την κατάσταση αμοιβών συνδεδεμένων προσώπων, θεωρούμε ότι δε θα πρέπει να βαραίνει αρνητικά τη μικρή επιχείρηση ένα τέτοιο κριτήριο.

5) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση χρέους πρώην επαγγελματίες/ συνταξιούχοι που δεν διατηρούν την ιδιότητα του επιχειρηματία, αλλά είχαν λάβει επιχειρηματικό δάνειο και διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της κρίσης. Αντίστοιχη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τους εγγυητές/ συνοφειλέτες.

6) Προστασία και διασφάλιση του ακαταδίωκτου των στελεχών δημόσιας διοίκησης και των τραπεζικών στελεχών για τις συμφωνηθείσες αναδιαρθρώσεις οφειλών και δανείων. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις διαγραφής χρεών μικρών επιχειρήσεων, η διαδικασία θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και αποτελεσματική. Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, θα πρέπει να δοθεί στα στελέχη μεγαλύτερη ελευθερία διαπραγμάτευσης και απoδέσμευσης από την προοπτική δικαστικής διερεύνησης (με κανόνες).

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι επείγον να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο – με τις απαραίτητες τροποποιήσεις που θα προταθούν και θα συμφωνηθούν με τους παραγωγικούς φορείς – ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο εγχώριο επιχειρείν να επανεκκινήσει άμεσα, μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης της επενδυτικής ζήτησης και υποχώρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κυβέρνηση και οι θεσμοί φέρουν ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε νέα καθυστέρηση υπάρξει, η οποία ζημιώνει σημαντικά την εθνική οικονομία και εμποδίζει την εξυγίανση επιχειρήσεων και τραπεζικού συστήματος.