Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν σήμερα το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒEΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.   Βόλος – Παύλου Μελά 43 – 45 1ος Όροφος

Αρ. Πρωτ: 3784  Βόλος: 21/12/2015

ΤΗΛ – FAX: 24210- 32780 www.oebem.gr email: oebemg@gmail.com

Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν σήμερα το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒEΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), συνενώνοντας τις δυνάμεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους προχώρησαν σήμερα στη σύναψη συμφωνίας για μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης παρέμβασης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα εκ μέρους του ΤΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Στασινός, εκ μέρους της ΓΣΕΕ ο Πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Κιουτσούκης και εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Καβαθάς και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κουράσης. Στην υπογραφή της συμφωνίας παραβρέθηκαν μέλη των διοικήσεων και στελέχη των τριών φορέων.

Οι τρεις φορείς, διατηρώντας τη δική τους επιμέρους στόχευση και προσέγγιση, συνενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για την εκπόνηση μια δέσμης ενεργειών με στρατηγικές επιδιώξεις την ανάκαμψη, τη δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση του πλέγματος προστασίας, την πιστοποίηση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής κινητικότητας, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεχνικού κλάδου.

Η πρωτοβουλία των τριών φορέων αφορά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους του κλάδου των τεχνικών επαγγελμάτων σε όλα τα επίπεδα αυτών, με επίκεντρο την προώθηση και την ενίσχυση της πρόσβασης στην κλαδική αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της κλαδικής ανεργίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην κατεύθυνση και των νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων, την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων και προσόντων απασχόλησης συμβατών με τον προσανατολισμό του νέου παραγωγικού υποδείγματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αθροιστικά το «πεδίο εφαρμογής» και οι δράσεις του ΤΕΕ, της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ εκτείνονται σε όλο το εύρος και τις πτυχές άσκησης των επαγγελμάτων του τεχνικού τομέα.

Από τη συνεξέταση των ραγδαίων και αρνητικών εξελίξεων τελευταίων ετών αλλά και των μελετών που έχουν στα χέρια τους οι τρεις φορείς και τη στάθμισή τους με τις ραγδαία συντελούμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις, τις παραγωγικές μεταβολές (νέα τεχνολογία σε μηχανήματα και εργαλεία, νέες μεθοδολογίες εργασίας και κατασκευής κ.α.), καθώς και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη χώρα μας (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.) προκύπτουν – ως γενικές αρχές και παραδοχές – τα εξής παρακάτω:

· Οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες,

· Νέες ειδικότητες αναδύονται εντός του τεχνικού κλάδου,

· Απαιτείται λειτουργική αναβάθμιση των υπαρχόντων ειδικοτήτων,

· Διαπιστώνεται αναντιστοιχία των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε θεσμοθετημένες ειδικότητες,

· Εκτιμάται πως θα υπάρξει αύξηση της αναλογίας των ατόμων που θα εργάζονται σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης και σταδιακή διεύρυνση του «χάσματος» μεταξύ θέσεων εργασίας υψηλών και χαμηλών προσόντων,

· Αναμένεται μετεξέλιξη θέσεων εργασίας χαμηλών προσόντων σε θέσεις μεσαίου και υψηλού επιπέδου προσόντων,

· Η φυσιογνωμία των μελλοντικών θέσεων εργασίας («δουλειές επόμενης γενιάς») θα διαφοροποιηθεί,

· Διαπιστώνεται συνάρτηση της πρόσβασης, παραμονής και ανέλιξης στην κλαδική αγορά εργασίας με τη συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων, και όχι μόνο την κτήση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων.

Η παρατηρούμενη «ανακολουθία», που καταγράφεται από στοιχεία πλήθους ερευνών, ανάμεσα στην προοπτική δυναμικής πορείας των τεχνικών ειδικοτήτων και τα υπέρογκα ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στον κλάδο, συνιστά ένα επικίνδυνο και τοξικό «ελληνικό παραγωγικό παράδοξο».

Η επιτυχής σύζευξη των προσφερόμενων ειδικοτήτων -και του περιεχόμενου τους σε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες- με τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της κλαδικής αγοράς εργασίας, και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση ενός ισόρροπου «ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης» εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αναδεικνύεται ως κεντρικός μοχλός της όλης διαδικασίας.

Η πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας προσώπων είναι μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, μια διαδικασία που επιβάλλεται να «προστατευθεί» και να οχυρωθεί απέναντι σε λογικές και πρακτικές ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης.

Σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν τα δύο βασικά στάδια για την ορθολογική ρύθμιση των επαγγελμάτων με όρους αξιοπιστίας και αναβάθμισής τους, διαφύλαξης και αύξησης της απασχόλησης, εργασιακής δικαιοσύνης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ανόδου της παραγωγικότητας, εξασφάλισης πολλαπλών γνώσεων, προσόντων και κινητικότητας στο εργατικό δυναμικό.

Υπό αυτό πρίσμα, το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), εξετάζουν το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω κοινής συντονιστικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ο κάθε φορέας με τρία μέλη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλένδετων και στοχευμένων δράσεων, όπως ενδεικτικά:

Ø Χαρτογράφηση του χώρου ανά ειδικότητα, επάγγελμα, γνωστικό αντικείμενο και επιμέρους κλάδο, προκειμένου:

· να ληφθούν πρωτοβουλίες για την διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων της κλαδικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο ζήτησης ειδικοτήτων (νέες ή αναβάθμιση υπαρχόντων), δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, ευκαιριών αυτοαπασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κ.λπ.,

· να αναδειχθούν με σαφήνεια οι τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασιακής πραγματικότητας των επιμέρους επαγγελματικών ειδικοτήτων και κλάδων,

· να σχεδιαστούν από κοινού δράσεις πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων.

Ø Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού με γενικότερο στόχο:

· την ενδυνάμωση της διαδικασίας (επαν)ένταξης των ανέργων στην κλαδική αγορά εργασίας (στην προηγούμενη, συναφή ή όμορη ειδικότητα) είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,

· τη βελτίωση της θέσης, την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση της εξέλιξης των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων.

Ø Διενέργεια Εξειδικευμένων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/e-learning), για:

· την αναβάθμιση κάθετων και οριζόντιων δεξιοτήτων και την αντιστοίχησή τους με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες στην κάθε ειδικότητα,

· τον εκσυγχρονισμό, επικαιροποίηση και συμπλήρωση των γνώσεων και ικανοτήτων.

Ø Σχεδιασμός δράσεων (επανα)προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας με τρόπους που θα εδράζονται πάνω σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

Ø Διερεύνηση της δυνατότητας ανάληψης κοινών δράσεων για την Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

clip_image002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  Βόλος – Παύλου Μελά 43 – 45 1ος Όροφος

ΤΗΛ – FAX: 24210- 32780 www.oebem.gr email: oebemg@gmail.com

 Αρ. Πρωτ: 3720  Βόλος: 18/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δυναμική η επανεκκίνηση του κινήματος «Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε» στη Μαγνησία

Επιτακτική ανάγκη η στήριξη των τοπικών μας προϊόντων

Την έμπρακτη στήριξη τους στο «’Κίνημα Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε», έδειξε πλήθος επιχειρηματιών, επαγγελματοβιοτεχνών , εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και καταναλωτικό κοινό κατά την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Κινήματος την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Volos Palace.

Πρόκειται για πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας, με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, με στόχο την αποκλειστική προβολή, προώθηση, ενίσχυση και κατανάλωση των τοπικών προϊόντων της περιοχής.

Επικεφαλής του κινήματος πολιτών Καταναλώνουμε ότι Παράγουμε στη Μαγνησία τέθηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος & Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, ο οποίος και επεσήμανε : «Βλέπω σήμερα εδώ όλους τους παραγωγικούς φορείς της πόλης μας, που οραματίζονται ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και αποφασίζουν δράσεις από κοινού. Αφουγκράζομαι το μεράκι και τη διάθεσή σας να αποτελέσετε εναλλακτική πρόταση για ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, και είμαι βέβαιος πως σύντομα θα σας ακολουθήσουν πολλοί. Αυτό, όμως, που ιδιαίτερα με συγκινεί, είναι ένα είδος μετάνοιας, μια αλλαγή νοοτροπίας, μια επιστροφή στον οίκο μας, ένας αληθινός και αυθεντικός επαναπατρισμός, εφαρμοσμένος στην πράξη, εφικτός, κατανοητός από τον απλό άνθρωπο, δελεαστικός, πλήρης ρεαλιστικών προοπτικών. Ίσως δεν το διακρίνετε, αλλά εγώ επιθυμώ να σας επισημάνω, πως η πρωτοβουλία σας, πέραν από την υγιή επιχειρηματικότητα, χαρακτηρίζεται από την άσκηση που προανέφερα. Και αυτό, διότι υποβάλλετε τον εαυτό σας σε έναν περιορισμό: Απαρνείστε ένα άκρατο καταναλωτικό μοντέλο, που, όπως και να το κάνουμε, μας είχε καλομάθει, και επιθυμείτε να προτάξετε αξίες ευρύτερες, όπως η συμπαράσταση στον Έλληνα παραγωγό, η ενίσχυση του Έλληνα εργαζόμενου και η ανάπτυξη αυτού του ευλογημένου τόπου. Η αληθινή πρωτοπορία του εγχειρήματός σας δεν είναι τόσο η αλλαγή ενός καταναλωτικού ήθους, όσο η επιστροφή σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες, ως πρώτο κριτήριο επιλογής. Σκύβουμε πάλι πάνω από την ευλογημένη αυτή γη τη Μαγνησίας, ανακαλύπτουμε ξανά τους θησαυρούς της, την εκτιμούμε ξανά ως τη μάνα που μας τρέφει.

Δεν πάσχουμε μόνον από οικονομική στενότητα. πάσχουμε και από έλλειψη ενθουσιασμού, πρωτοτυπίας και επιμονής στην επίτευξη στόχων. Εγώ σήμερα διακρίνω και τα τρία. Γι αυτό και είμαι βέβαιος πως με τη δική σας πρόσκληση, τίθεμαι επικεφαλής μιας προσπάθειας, που ήδη έχει πετύχει».

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ κ.Τρύφων Πλαστάρας υπογράμμισε: «Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα σε κάθε έναν καταναλωτή και επιχειρηματία είναι η επιτακτική ανάγκη να στηρίξουμε τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις μας .Αυτή είναι και η μόνη εθνική λύση σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε, ώστε να αυξηθούν η απασχόληση και οι τζίροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απευθυνόμαστε σε άτομα που έχουν συνειδητοποιημένη αντίληψη της πραγματικότητας. Το Κίνημα πολιτών που ανασυγκροτείται, ζητά από τους καταναλωτές να σκεφθούν διαφορετικά στηρίζοντας τα τοπικά προϊόντα και στους επιχειρηματίες να αναπροσαρμόσουν τις τιμές των προϊόντων τους για να είναι ανταγωνιστικά προχωρώντας στο κομμάτι της τυποποίησης και της εξωστρέφειας».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς τόνισε : «Η οικονομία μας έχει φτάσει στο χειρότερο δυνατό σημείο, με 1,5 εκατομμύριο άνεργους και από την έναρξη της οικονομικής κρίσης χάθηκε πολύτιμος για να αλλάξουμε το πρότυπο της παραγωγής. Το κίνημα πολιτών «Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε» πρέπει να μπει σε κάθε σπίτι και να γίνει η πρωταρχική ανάγκη της κάθε οικογένειας. Ο Έλληνας αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα που φτιάχτηκαν από Έλληνες παραγωγούς του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα στηρίζει τις επιχειρήσεις, αλλά ουσιαστικά στηρίζει και την ίδια του τη δουλειά. Συγκροτούμε ένα σχέδιο ανάπτυξης για να προχωρήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις, καθώς διαθέτουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στο σήμα της πιστοποίησης των ελληνικών προϊόντων και τους κανόνες, άρα ξέρουμε όλοι πια πως μπορούμε να επιλέξουμε και γιατί πρέπει να επιλέξουμε τα ελληνικά προϊόντα.».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης ανέφερε: «H Μαγνησία είναι μία από τις περιοχές στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα στην απασχόληση. Από τις αρχές του 2011 μέχρι και σήμερα έκλεισαν 6.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ άνοιξαν 4.000, επομένως η παραγωγική δύναμη έχει απομειωθεί κατά 2.000 άτομα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα επλήγη ανεπανόρθωτα και μέσω της εκδήλωσης αυτής ζητούμε την στήριξη της.».

Ο πρόεδρος της δεύτερης ΟΕΒΕΜ κ. Γρηγόρης Μαντάς σημείωσε : «Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο για να προσέχει τι αγοράζει, από πού το αγοράζει και για ποιο λόγο το αγοράζει. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ελληνικά προϊόντα και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να τα ψάχνει στα ράφια».

Η Ταμίας του Πανελληνίου Κινήματος Πολιτών κ. Στέλλα Τσιάμη ανέφερε: «Σκοπός αυτής της συντονισμένης προσπάθειας των τελευταίων ετών είναι αποκλειστικά η συνειδητή αλλαγή των καταναλωτικών μας αναγκών , με στροφή σε ελληνικά προϊόντα διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, αλλά και τουρισμού ώστε να επιτύχουμε τη διάσωση των θέσεων εργασίας ,την στήριξη των τοπικών οικονομιών και φυσικά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας. Συντονιζόμαστε, με δράσεις, εκδηλώσεις, πέρα από κάθε σκοπιμότητα , με δυναμική ώστε όλοι μαζί, σε κάθε γωνιά της χώρας να στηρίξουμε το ελληνικό παραγωγικό δυναμικό.»

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την εκδήλωση δήλωσαν συμμετοχή στο Κίνημα «Καταναλώνουμε ό,τι Παράγουμε Μαγνησίας» περισσότεροι από 200 επιχειρηματίες της περιοχής.

Κατά την εκδήλωση, τοπικά προϊόντα προσφέρθηκαν από : ΕΨΑ, Βιολογικοί Αμπελώνες ΧΟΛΕΒΑΣ, Ζαχείλας Βασίλης «ΔΥΑΣ», Αραμπατζής «Φεραία Γή», Μπουρούνης Ιωάννης Εργοστάσιο «Stevia Sweet Fitness«, Κοντός Λευτέρης «Θεσσαλικός Ανθός», Παραγωγικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα» και κεραμικά αναμνηστικά από το Σύλλογο Αγγειοπλαστών-Κεραμοποιών Ν. Μαγνησίας.

Χαιρετισμό στο κίνημα απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου & Ν. Ιωνίας κ. Κώστας Τσέλιος, η Εκπρόσωπος του Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας& Κεντρικής Ελλάδας κ. Στέλλα Βαϊνά, η Γ.Γραμματέας του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Ευτυχία Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας κ. Γιώργος Ζαφείρης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών κ.Αλέξανδρος Κουτσελίνης .

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων υποψήφιοι βουλευτές, μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, μέλη των Δ.Σ. των ΟΕΒΕΜ και οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λαμίας, Καβάλας και Βέροιας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 clip_image002

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Βόλος – Παύλου Μελά 43 – 45 1ος Όροφος

ΤΗΛ – FAX: 24210- 32780 www.oebem.gr email: oebemg@gmail.com

Αρ. Πρωτ: 3711 Βόλος: 26/08/2015

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Β.Ε.Μ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Μαγνησίας συνεδρίασε την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, με την παρουσία των προέδρων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 5μμ σε σημείο συνάντησης το Άγαλμα Βενιζέλου.

Παρακαλούμε όλα τα Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους για την ευρύτερη συμμετοχή ώστε η κινητοποίηση να είναι μαζική.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

· Η μίσθωση των λεωφορείων με 80% πληρότητα, γίνεται με ευθύνη της Ομοσπονδίας.

· Για μεμονωμένες μετακινήσεις και εφόσον δεν υπάρχει μισθωμένο λεωφορείο από την Ομοσπονδία, μπορεί να γίνει η μετακίνηση με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (4 επιβάτες ανά αυτοκίνητο).

· Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κινητοποίηση στο τηλέφωνο/fax:2421032780 και στο email:oebemg@gmail.com

clip_image004

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ “ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ”

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  Βόλος – Παύλου Μελά 43 – 45 1ος Όροφος

ΤΗΛ – FAX: 24210- 32780 www.oebem.gr email: oebemg@gmail.comclip_image002

Αρ. Πρωτ: 3710  Βόλος: 26/08/2015

ΠΡΟΣ ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Μαγνησίας συνεδρίασε την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, με την παρουσία των προέδρων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η επανεργοποίηση του Κινήματος Πολιτών «Καταναλώνουμε ότι παράγουμε» και αποφάσισε ομόφωνα και με μεγάλο ενθουσιασμό την στήριξη της ημερίδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο Volos Palace. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τις δυο Ομοσπονδίες της Μαγνησίας με την στήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας αλλά και της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Καλεσμένοι θα είναι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθάς Γεώργιος και η Ταμίας του Κινήματος κα. Τσιάμη Στέλλα.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Μπασδάνης Αριστοτέλης. Θα προσκληθούν οι οικονομικοί και παραγωγικοί φορείς της Μαγνησίας (συνεταιρισμοί, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις) Σύνδεσμος Βιομηχάνων. Ένωση Ξενοδόχων, Εμπορικοί Σύλλογοι Βόλου – Αλμυρού & Βελεστίνου, Σύλλογοι, Ενώσεις, Σωματεία Μαγνησίας, ΤΕΕ κ.α.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργία μιας κίνησης για την προώθηση των τοπικών και γενικότερα ελληνικών προϊόντων. Τα τοπικά προϊόντα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα σε ποιότητα και τιμή. Προσπάθεια θα είναι η δημιουργία κοινού μετώπου όλων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων αλλά και των καταναλωτών, ώστε να προωθήσουν μέσα από τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και να προτιμηθούν από τους καταναλωτές τα ελληνικά προϊόντα.

Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η ελληνική οικονομία, με τα capital control, την ανεργία, την υποανάπτυξη κ.λ.π. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οι φορείς και μεμονωμένα επιχειρηματικά όργανα να ενωθούν και να αντιμετωπίσουν ενωμένοι το μέλλον.

Για την όλη οργάνωση θα επανέλθουμε με νέο Δελτίο Τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση στο τηλέφωνο/fax:2421032780 και στο email:oebemg@gmail.comclip_image004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Β Ο Λ Ο Σ- Κουταρέλια 74, 1ος Όροφος, Τηλ/Fax : 24210-32780
www.oebem.gr, email: oebemg@gmail.com
ΒΟΛΟΣ 14/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:3283

ΠΡΟΣ
ΜΜΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Φίλοι & Φίλες,
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων πραγματοποιεί σύσκεψη φορέων στα γραφεία της στην οδό Κουταρέλια 74 στον 1ο όροφο την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20:00 μ.μ. προκειμένου να ενημερώσει όλους τους φορείς για την άδικη συμπεριφορά του Ο.Α.Ε.Ε. που ξεκίνησε να στέλνει ειδοποιητήρια για να παρουσιαστούν οι συνάδελφοι μας στο μονομελές Πλημμελειοδικείο, ξεκινώντας έτσι μια δικαστική διαμάχη προκειμένου να βεβαιώσει τις οφειλές των συναδέλφων και να συνεχίσει τη διαδικασία κοινοποιώντας διαταγές πληρωμής και κατασχετήριες εκθέσεις, παρά το ότι τόσο το Τριτοβάθμιο Συνδικαλιστικό μας όργανο ΓΣΕΒΕΕ αλλά και η Ομοσπονδία μας είχε αποστείλει έγγραφο και ζητούσε να υπάρξουν ήπιες ρυθμίσεις οφειλών με 120 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Κάτω από αυτή την πίεση των δικαστικών αποφάσεων και των εκβιαστικών ειδοποιητηρίων η Ομοσπονδία μας συγκαλεί αυτή την σύσκεψη φορέων. Τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι τα εξής:

1. Το 85% των συναδέλφων μας αυτή την στιγμή έχει τεράστια αδυναμία πληρωμών, οι συνεχείς προσαυξήσεις διογκώνουν την συνολική οφειλή της εισφοράς με συνέπεια σε μικρό χρονικό διάστημα όλοι οι συνάδελφοι μας να βρεθούν απέναντι αφενός μεν στη δικαιοσύνη και αφετέρου δε να μην μπορούν στοιχειωδώς να λειτουργήσουν την επιχείρηση τους.
2. Οι συνάδελφοι μας με τις οφειλές που έχουν δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα με συνέπεια να μην μπορούν να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία καθώς επίσης και να μην μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχείρηση τους. Η συμπεριφορά αυτή του Ο.Α.Ε.Ε. οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο οριστικό λουκέτο των επιχειρήσεων μας.
3. Με το να έχουμε αδυναμία πληρωμών προς το Ασφαλιστικό μας Ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. αφενός δεν έχουμε το στοιχειώδες δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αφετέρου δε, εξαναγκαζόμαστε να πληρώνουμε στο ακέραιο την θεραπευτική μας αγωγή ( φάρμακα ) τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας. Αντίθετα στα πολυκαταστήματα της παγκοσμιοποίησης η πρακτική του ταμείου μας Ο.Α.Ε.Ε. και της πολιτείας είναι εντελώς διαφορετική και ευνομούμενη. Για παράδειγμα τα πολυκαταστήματα πληρώνουν μόνο μια ασφαλιστική εισφορά για τα κεντρικά καταστήματα και όχι για τα υποκαταστήματα που έχουν σε όλη την χώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις Τράπεζες.
4. Από την ώρα που μας οδήγησαν να γίνουμε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αποβάλλοντας από την παραγωγική διαδικασία λόγο της πολύ μεγάλης αποβιομηχάνισης που υπέστη η χώρα μας και ιδιαίτερα η περιοχή μας εμείς πληρώναμε ανελλιπώς τόσα χρόνια την ασφαλιστική μας εισφορά. Από την ώρα που η χώρα μας έχει βυθιστεί στην πολύ μεγάλη και βαθειά ύφεση και η ρευστότητα αλλά και η κινητικότητα της αγοράς είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εύλογο δεν είναι να μας θεωρήσουν τα ασφαλιστικά μας βιβλιάρια ώστε να μην στερούμαστε στοιχειωδώς την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη για όσο διάστημα κρατήσει η υφιστάμενη κρίση ή τουλάχιστον για 12 μήνες;
5. Όταν σύρονται συνάδελφοι μας στα δικαστήρια εκτός από τις ποινές που θα επιβληθούν στο καθένα μας, θα μας βεβαιώσουν τις υπάρχουσες οφειλές στην Εφορία και φυσικά δεν πρόκειται να αποφύγουμε σε καμία περίπτωση τις κατασχετήριες εκθέσεις και τους πλειστηριασμούς βάσει των αποφάσεων των δικαστικών τους τμημάτων.
6. Με τον Νόμο 4087/16-10-2012 για ήπιες ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών η εγκύκλιος του Νόμου στο άρθρο 3 αναφέρει ότι η κεφαλαιοποίηση της οφειλής γίνεται μέχρι 31/07/2012 αυτό σημαίνει από μόνο του ότι για να μπει κάποιος σε ρύθμιση οφειλής χρειάζεται τουλάχιστον 3000 € προκαταβολή. Η δε κοροϊδία της ΕΦΑΠΑΞ πληρωμής της ωφελούμενης ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να έχει την έκπτωση των 100% των προσαυξήσεων εφόσον καταφέρεις και πληρώσεις την συνολική οφειλή σου σε 6 δόσεις. Εάν δε έχεις την δυνατότητα να πληρώσεις σε 7 έως 10 δόσεις η έκπτωση των προσαυξήσεων είναι στο 75%, εάν δε ρυθμίσεις την οφειλή σου το ανώτατο όριο της ρύθμισης παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2013. Που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι χρειάζεσαι το ποσό της προκαταβολής, που με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνει κανείς ότι το ταμείο μας δεν θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές αλλά θέλει να εξοντώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιδιώκει να μαζέψει χρήματα προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, διότι εφόσον έχουμε αδυναμία να πληρώσουμε τη δίμηνη εισφορά μας η οποία είναι 850 € πως γίνεται να πληρώσεις 1150 έως1300 € δόση ανάλογα με το ποσό οφειλής. Άρα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε την υπάρχουσα ρύθμιση και φυσικά ξανά επανέρχεται στην αρχική κατάσταση με επιπλέον προσαυξήσεις.
7. Από την ώρα που έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια ασφαλιστική εισφορά και το τελευταίο χρόνο έχουμε αδυναμία πληρωμών εάν δεν μπορούν να μας σφραγίσουν τα βιβλιάρια ή να μας δώσουν ασφαλιστική ενημερότητα, τότε πρέπει να μας επιστρέψουν τα χρήματα μας εν τόκος όπως πράττουν και αυτοί.
8. Διαπιστώθηκε ότι συνάδελφος μας θεμελίωσε 39 χρόνια εργασίας ήτοι 8 χρόνια στα καράβια (ΝΑΤ) και 31 χρόνια (ΤΣΑ) Ο.Α.Ε.Ε. στα 62 του χρόνια συνταξιοδοτήθηκε με το ποσό 440€. Εάν αυτό δεν είναι εξαθλίωση και ομηρία των απόμαχων δουλείας τότε τι είναι;
9. Δυστυχώς το ταμείο μας δεν εξετάζει τις περιπτώσεις των χρόνων της θεμελίωσης εργασίας και φυσικά επειδή το σύνολο των συναδέλφων μας θα είναι με διαδοχική ασφάλιση θα υποστεί μείωση κατά 30% και φυσικά θα υπάρξει αύξηση των ασφαλίστρων κατά 30%.
10. Αρνούμαστε να υπάρχουν συντάξεις πείνας στους απόμαχους δουλειάς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτή η εξαθλίωση δεν αρμόζει στη ραχοκοκαλιά της Εθνικής οικονομίας όπως αποκαλούνταν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους εξαναγκαζόμαστε να αγωνιστούμε προκειμένου να μην είμαστε σε συνεχή εξαθλίωση και ομηρία τόσο από το Ταμείο μας όσο και την πολιτεία. Δεν επαιτούμε αλλά απαιτούμε εδώ και τώρα οριστική και δίκαια λύση για όλους τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συνάντηση με προέδρους κομμάτων

ΒΟΛΟΣ 01/11/2012
ΠΡΟΣ ΜΜΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί φίλοι & φίλες,

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, που είχαμε προγραμματίσει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της «Κίνησης Ελπίδας Πολιτών», με τους πολιτικούς αρχηγούς, την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00 μ.μ. συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη, στα γραφεία του Κόμματός του. Του θέσαμε υπόψη του τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας και φυσικά του ζητήσαμε να προσυπογράψει το Υπόμνημα, που του παραδώσαμε και στο οποίο καταγράφονται οι κραυγές αγωνίας της ίδιας της κοινωνίας, που δοκιμάζει ήδη τις εφεδρικές αντοχές της. Επίσης, του επισημάναμε ότι χρειάζεται όλες οι πολιτικές δυνάμεις να βοηθήσουν ουσιαστικά, ώστε να υπάρξουν βάσιμες ελπίδες για ανάκαμψη, αλλά και για αλλαγή της ήδη υπάρχουσας πολιτικής, που μας οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τα πέντε μέλη που τον επισκεφθήκαμε, τα δυο είναι ήδη άνεργα. Ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς μας διαβεβαίωσε ότι συμμερίζεται όλες τις αγωνίες της κοινωνίας και δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να συμβάλει ουσιαστικά, στο βαθμό των δυνατοτήτων του, προς αυτή την κατεύθυνση.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΩΣ ΕΔΩ

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΖΗΤΙΑΝΟΙ

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΛΥΤΡΩΣΟΥΜΕ
ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠ’ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΛΟΣ ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 74 1ος Όροφος,
Τηλ – 24210-32780 & 24210 29811
FAX : 24210-32780 ΚΙΝΗΤΟ : 6934832876
www.oebem.gr, email: oebemg@gmail.com

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ο.Ε.Β.Ε.Μ. ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Β Ο Λ Ο Σ- Κουταρέλια 74, 1ος Όροφος, Τηλ/Fax : 24210-32780
www.oebem.gr, email: oebemg@gmail.com
ΒΟΛΟΣ 30/07/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3195

ΠΡΟΣ
ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Έμπορων Ν. Μαγνησίας στα πλαίσια της ενημέρωσης των βουλευτών και φορέων του Νομού μας πραγματοποίησε συνάντηση την Παρασκευή 27/7/2012 στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κας. Μαρίνας Χρυσοβελόνη και τον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Μουτσινά Πάρι και εξέθεσε τα μεγάλα προβλήματα που διέπουν της μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ζήτησε την στήριξη της. Επεσήμανε δε, ότι χρειάζεται να υπάρξουν ήπιες ρυθμίσεις οφειλής προκειμένου να μπορούν οι συνάδερφοι μας να παίρνουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Για το ασφαλιστικό θέμα ζητήσαμε να υπάρξει αναφορά στη Βουλή ή επερώτηση προκειμένου να συνταχτεί νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών όπως η ευνοϊκή εγκύκλιος 124/2007 με 120 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή και φυσικά να δοθεί η δυνατότητα έστω της προσωρινής θεώρησης των βιβλιαρίων τους προκειμένου να μην στερηθούν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Για το φορολογικό και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές επίσης ζητήθηκε να υπάρξει αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Για το θέμα του Τειρεσία Α.Ε. ζητήθηκε να υπάρξει διπλή ευκαιρία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της ανάκαμψης αλλά και της προοπτικής σε μία βιώσιμη πορεία. Αναφορά δε, έγινε και στις υπόλοιπες οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρηματιών όπως: ενοίκια, ΔΕΚΟ, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, δημοτικά τέλη, ΔΟΥ, κ.α. Εξηγήσαμε ότι ξεκινάμε ως Ομοσπονδία την μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών προκειμένου να αποτρέψουμε στο ελάχιστο δυνατό την μάστιγα του παραεμπορίου – λαθρεμπορίου. Τονίστηκε δε, ότι στο χέρι των συμπολιτών μας είναι να σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Εάν δεν υπάρξει συντονισμένη και συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών δεν μπορεί να υπάρξει και καταναλωτική συνείδηση. Τέλος έγινε αναφορά για την έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών, τη λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας και τη χρηματοδότηση από τις Τράπεζες προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά για την σωτηρία όλων αυτών των επιχειρήσεων. Η Βουλευτής δεσμεύτηκε να φέρει τα θέματα στη Βουλή είτε με τη μορφή της αναφοράς είτε της επερώτησης και ζήτησε να υπάρξει αναλυτική της ενημέρωση πάνω στα θέματα αυτά.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ο.Ε.Β.Ε.Μ. ΜΕ κ. ΑΛΑΜΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Β Ο Λ Ο Σ- Κουταρέλια 74, 1ος Όροφος, Τηλ/Fax : 24210-32780
www.oebem.gr, email: oebemg@gmail.com
ΒΟΛΟΣ 31/07/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3198

ΠΡΟΣ
ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών & Έμπορων Ν. Μαγνησίας στα πλαίσια της ενημέρωσης των φορέων του Νομού μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Αλαμάνα Απόστολο στα γραφεία της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως: ενοίκια, ΔΕΚΟ, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, δημοτικά τέλη, ΔΟΥ, καθώς επίσης και το μεγάλο πρόβλημα της μάστιγας του λαθρεμπορίου – παραεμπορίου. Εξηγήσαμε ότι ξεκινάμε ως Ομοσπονδία την μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών προκειμένου να αποτρέψουμε στο ελάχιστο δυνατό το σοβαρό πρόβλημα του παραεμπορίου – λαθρεμπορίου και φυσικά ζητήσαμε την άμεση παρέμβαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης με καθημερινούς ελέγχους και συχνές περιπολίες. Τονίστηκε δε, ότι στο χέρι των συμπολιτών μας αλλά και των μικρομεσαίων είναι να σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Αλαμάνας αφού ενημερώθηκε, δεσμεύτηκε ότι τόσο η αστυνομική διεύθυνση όσο και η ύπαρξη των μικτών κλιμακίων ελέγχου θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν το μέγα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ΜΜΕ. Επίσης ανέφερε ότι χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός όλων των ελεγκτικών μηχανισμών προκειμένου να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Τέλος η Διοίκηση της Ομοσπονδίας τον συγχαίρει για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου η χώρα μας έχει υποστεί μεγάλη οικονομική κρίση και φυσικά η κοινωνία είναι σε μια παρατεταμένη αγωνία αβεβαιότητας.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δελτίο τύπου

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Π.Κ.Ε.)
Κουταρέλια 74, 1ος Όροφος, Βόλος,
Τηλ-FAX 24210-32780 κιν.6934832876
www.oebem.gr, email: oebemg@gmail.com

Αρ. Πρωτ.: 556
Bόλος, 19/01/2012

Δελτίο τύπου

Αγαπητοί φίλοι & φίλες,

Ο Προμηθευτικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Ειδών Περιπτέρου Ν. Μαγνησίας ( ΣΥΝ.ΠΕ. ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος και την Ένωση Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ν. Τρικάλων πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 20:00 μ.μ. σε ταβέρνα στα μανάβικα. Ο Πρόεδρος του του ΣΥΝ. ΠΕ. Κώστας Κόγιας τους λόγους της συνολικής προσπάθειας που καταβάλει ο συνεταιρισμός, προκειμένου οι συνάδελφοι να ξεφύγουν από το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο που έχουν περιέλθει. Επίσης έγινε αναφορά στους τρόπους με τους οποίους θα μειώσουμε το συνολικό κόστους των εξόδων καθώς και το πώς θα αυξήσουμε τα περιθώρια κέρδους σε όλα τα πωλούμενα προϊόντα προκειμένου να υπάρξει μια ασφαλιστική δικλίδα για βιώσιμη πορεία.

Ο Πρόεδρος του του ΣΥΝ. ΠΕ. Κώστας Κόγιας αναφέρθηκε ότι έγινε η τροποποίηση του καταστατικού και από Προμηθευτικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Ειδών Περιπτέρου Ν. Μαγνησίας θα είναι πλέον Προμηθευτικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Ειδών Περιπτέρου και άλλων ειδών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος. Κατά συνέπεια είναι ζήτημα μικρού χρονικού διαστήματος για δημιουργία Πρατηρίου του ΣΥΝ.ΠΕ. στα Τρίκαλα, με αυτόνομη Οικονομική & Διοικητική διαχείριση. Επακολουθήσαν ερωτήσεις και ομόφωνα αποφασίστηκε η δημιουργία του 2ου Πρατηρίου. Από πλευράς Διοίκησης ο Πρόεδρος κ. Νάκος και όλα τα μέλη της Ένωσης Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ν. Τρικάλων, δεσμεύτηκαν να βρουν το συγκεκριμένο χώρο για την σύσταση του Πρατηρίου του ΣΥΝ. ΠΕ. Στην συγκέντρωση παραβρέθηκε ο Γεν. Γραμματέας κ. Νίκος Αλτιντζόγλου καθώς και το μέλος του Εποπτικού Συμβούλιου του ΣΥΝ. ΠΕ. κ. Παπαδημητρίου Δημήτριος.

Διαπραγματευόμαστε μαζικά, αγοράζουμε μαζικά, και κατασκευάζουμε προϊόντα μαζικά μέσα από την διαδικασία του ΣΥΝ. ΠΕ. σεβόμενοι πάντα τον καταναλωτή. Ο συνεταιρισμός αυτός δίνει την ευκαιρία σε όλους εμάς και σε όλους εσάς να γίνεται συνέταιροι ανάλογα με την οικονομική σας δυνατότητα, αγοράζοντας από 1 έως 50 μερίδες.

Η αξία της κάθε συνεταιριστικής μερίδας είναι 58,70 ευρώ. Οι συνεταιριστικές αυτές μερίδες είναι ο θεματοφύλακας του κάθε συνεταιριστή που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ρευστοποίηση για οποιαδήποτε δική του χρήση, με τα οφειλή εκείνης της περιόδου. Με την διακίνηση των προϊόντων του ΣΥΝ. ΠΕ. αυξάνεται και η αξία των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει ο κάθε συνεταιριστής.

Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο Πρατήριο του ΣΥΝ. ΠΕ. έγινε επί της οδού Ελλήσποντου 52 στην Νέα Ιωνία Βόλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Ο.Π.Κ.Ε & ΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ
ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ
ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Π.Κ.Ε.)
Κουταρέλια 74, 1ος Όροφος, Βόλος,
Τηλ-FAX 24210-32780 κιν.6934832876
www.oebem.gr, email: oebemg@gmail.com
ΒΟΛΟΣ 28/04/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 476

ΠΡΟΣ
ΜΜΕ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Αγαπητοί φίλοι & φίλες,

Το μεγαλύτερο καρκίνωμα που θα αντιμετωπίσουμε ως κλάδος είναι η ύπαρξη των αυτόματων πωλητών. Εμείς ως Ομοσπονδία ( Ο.Π.Κ.Ε. ) μέσω του νομικού μας συμβούλου έχουμε αποστείλει ένα έγγραφο και έχουμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά θα αποστείλουμε και καινούργιο έγγραφο τόσο προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών όσο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη μεγάλη μάστιγα των αυτόματων πωλητών. Εμείς αγαπητοί φίλοι & φίλες καλούμαστε να είμαστε τυπικοί έναντι της πολιτείας και τιμωρούμαστε σε περίπτωση που δεν κόβουμε αποδείξεις. Μα είναι δυνατόν να γίνεται όργιο φοροδιαφυγής μέσω αυτών των μηχανημάτων και εμείς να μένουμε αδιάφοροι; Θα ενημερώσουμε τη ΣΔΟΕ να κάνει ελέγχους και να κατασχέσει όλα αυτά τα μηχανήματα. Δεν μιλάμε για αυτομάτους πωλητές τσιγάρων όπου απαγορεύετε από τον Νόμο 3730 στους ανήλικους όπου εάν έχουν τοποθετηθεί αυτά τα μηχανήματα την ίδια ώρα με μια απλή καταγγελία κατάσχονται. Μιλάμε για αυτομάτους πωλητές όπου έχουν προϊόντα σοκολατοποιΐας, γαριδοειδή, αναψυκτικών, ποτών, νερών, μπύρας, ετοίμου καφέ, προφυλακτικών, σάντουιτς, κρουασάν, γάλα, γιαούρτι, τηγανισμένες πατάτες, περιοδικών κ.α. Αυτά τα μηχανήματα αγαπητοί φίλοι & φίλες λειτουργούν σε μαζικούς χώρους όπως φροντιστήρια, σχολεία, εργοστάσια, σταθμούς λεωφορείων, τρένων, λιμένων, και σε αλλά καταστήματα όπως πρακτορεία ΟΠΑΠ κ.α. και κάνουν πάρτι φοροδιαφυγής, διότι ούτε απόδειξη δίνουν ούτε υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά που να βεβαιώνουν το τι προϊόντα πουλήθηκαν από τους αυτομάτους πωλητές. Εάν η κυβέρνηση ή τα συναρμόδια Υπουργεία δεν πάρουν οριστική απόφαση εμείς θα αποφασίσουμε να τοποθετήσουμε στις επιχειρήσεις μας αυτόματους πωλητές και θα πηγαίνουμε το βράδυ να τοποθετούμε τα πωληθέντα προϊόντα και να παίρνουμε τα χρήματα και μάλιστα μαύρα. Αυτό το καρκίνωμα εάν δεν αντιμετωπιστεί σήμερα τότε δεν υπάρχει ουδεμία ελπίδα για κανένα συνάδελφο όλων των κλάδων από μας να έχει βιωσιμότητα. Στις 19 & 20 Φεβρουαρίου του 2011 έθεσα το θέμα των αυτόματων πωλητών στην εκλογοαπολογιστικη συνέλευση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε εγώ προσωπικά και ζήτησα την άμεση παρέμβαση την τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι εδώ και αρκετό καιρό χωρίς να είμαστε ρατσιστές έχουμε ξεκινήσει ένα ανελέητο πόλεμο με την μάστιγα του παραεμπορίου. Εμείς δεχόμαστε συνεχής ελέγχους γιατί είμαστε νόμιμοι ενώ αντίθετα αυτούς τους έχουν στο απυρόβλητο. Δεν μπορεί αγαπητοί φίλοι & φίλες να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά ή όλοι παράνομοι ή όλοι νόμιμοι. Το ίδιο θέμα το έχουμε θέσει και στο Επιμελητήριο Μαγνησίας αλλά και στην κεντρική ένωση Επιμελητηρίων και φυσικά έχουμε ενημερώσει και όλο το ελληνικό κοινοβούλιο, χρειάζεται κάποτε η ελληνική πολιτεία να πάρει την πολιτική ευθύνη και φυσικά πρέπει να συνηγορήσουν και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν μπορεί εμείς οι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας να καλούμαστε να πληρώσουμε αντίστοιχους φόρους και περαιώσεις και να κινδυνεύουμε να μείνουμε άνεργοι και η πολιτεία να κλείνει το μάτι στη λαίλαπα του παραεμπορίου. Στη σκέψη μας είναι να ενημερώσουμε τους πάντες και να τους δεσμεύσουμε να πάρουν θέση. Αυτό το κατάντημα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, δεν επιτρέπετε να γίνουμε εμείς ξένοι στο τόπο μας. Είμαστε Έλληνες και διεκδικούμαι τη νομιμότητα όλων. Αγαπητοί φίλοι & φίλες όλοι είστε γνώστες των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος αλλά και γενικότερα όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα περιθώρια υπομονής όλων μας έχουν εξαντληθεί πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να βγούμε από το αδιέξοδο. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι μέχρι σήμερα σε όλη την επικράτεια έχουν κλείσει 2.350 περίπτερα, επίσης σας αναφέρουμε ότι το σύνολο του κλάδου είναι 46000. Το 50% έως 60% τον συναδέλφων μας έχουν ετήσιο τζίρο 150000€. Το 30% των συναδέλφων μας είναι κάτω από 100000€ και μόνο το 10% των συναδέλφων μας έχουν μια μικρή βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις τους και αυτό στις μεγάλες αστικές πόλεις. Αρνούμαστε να είμαστε θύματα μεθοδεύσεων, αρνούμαστε να χαρίσουμε τη δουλεία μας και τις επιχειρήσεις μας, αρνούμαστε να υπερχρεωθούμε άλλο στο τραπεζικό σύστημα. Αγωνιζόμαστε για μια δίκαια και οριστική λύση. Αγαπητοί φίλοι & φίλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας χρειάζονται στήριξη και οικονομικά κίνητρα προκειμένου να έχουν βιώσιμη πορεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΟΥΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ